Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Melekona Turizm ve Otel İşletmeleri Anonim Şirketi (Melekona)
Ziyaretçi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK Kanunu” olarak ifade edilecektir) MELEKONA TURIZM VE OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ( MELEKONA ) (bundan böyle “ŞİRKET’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. 

Ziyaretçimiz sıfatıyla ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

  •  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ  VE TOPLAMA YÖNTEMİ

KVK Kanunu uyarınca şirket olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla,  görüntü verisini kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz. 

Kişisel Verileriniz, şirket yerleşkemizde bulunan kapalı devre kamera sistemleri ile otomatik olarak toplanmaktadır.Elde ettiğimiz görüntü verilerinizi aşağıda açıkladığımız amaçlar doğrultusunda toplamaktayız.

Kişisel verileriniz, şirket yerleşkesinin, çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

GÖRÜNTÜ VERİSİ AD-SOYAD/ İMZA 
İLETİŞİM BİLGİSİ    
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiAcil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Detaylı bilgi için www.melekonahouse.com adresinden Kamera Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.

  • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, kurumumuz tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişinin Haklarının Kullanılması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize başvurabilir.
Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler https://www.melekonahouse.com/ adresinde bulunan Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir.Kişisel veri başvuru  formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Şirket adresine iletebilir veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; info@melekonahouse.com adresinden bize iletebilirsiniz.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta  Adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Şirket’ e iletilmesi gerekmektedir. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

MELEKONA TURIZM VE OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ( MELEKONA)

Maşukiye Mah Aslanağzı Sok. no.17 Kartepe /Kocaeli

TEL NO: 0532 051 74 43

Sizi ve sevdiklerinizi Melekona’nın sıcak ve samimi ortamında ağırlamaktan mutluluk duyacağız.